Prihláška na konferenciu

JUDr. Robert Lindenthal

 späť na program

 


 

 

JUDr. Robert Lindenthal

 

Je absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (1998). V roku 2016 získal postgraduálny certifikát z európskeho práva na University of London. V súčasnosti pracuje ako právny úradník na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP v Bruseli. Venuje sa politike jednotného trhu, voľnému pohybu tovaru v oblastiach neharmonizovaných právom Únie a posudzovaniu individuálnych sťažností a prípadov porušenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie členskými štátmi EÚ. V minulosti pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí SR v oblasti medzinárodného práva verejného a neskôr európskeho práva, niekoľko rokov ako zástupca riaditeľa medzinárodnoprávneho odboru MZV SR. Neskôr pôsobil ako právny poradca Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli. Od roku 2008 pracuje v Európskej komisii, kde sa najprv špecializoval ako právnik pre implementáciu nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (nariadenie REACH). Absolvoval advokátske skúšky. Je členom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV.

 

 


  

 

JUDr. Robert Lindenthal

 

zástupca SR v Európskej komisii
European Commission (EC)
Avenue des Nerviens 105, B-1040 Brussels, Belgium
tel.: +32 229-96328
www.europa.eu

 


 

 späť na program